Κριτήρια επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Κριτήρια επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Κριτήρια επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

  1. Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Κ1) 0,3  
  2. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα (Κ2) 0,3  
  3. Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ (Κ3) 0,2  
  4. Επαγγελματική/Κλινική Εμπειρία (Κ4) 0,2