07777

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος :
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια
Αν. Πρόεδρος:
Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια

 

Διευθύντρια Τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας
Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια
Aν. Δ/ντρια Τομέα Περιβαλλοντικής Υγείας
Βασσάλου Ευδοκία, Επίκουρος Καθηγήτρια

 

Διευθύντρια Τομέα Βασικών Επιστημονικών πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Μπαρμπούνη Αναστασία, Καθηγήτρια
Aν. Δ/ντης Τομέα Βασικών Επιστημονικών πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Λάγγας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διευθύντρια Τομέα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
Ευανθία Σακελλάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Aν. Δ/ντρια Τομέα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
Νοταρά Βενετία, Επίκουρος Καθηγήτρια

 

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ , έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.