Πίνακας αποτελεσμάτων (μετά από ενστάσεις) τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας