Φυσιογνωμία Τμήματος

Τμήμα

Πρόεδρος: Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια
Αν. Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ , έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 3 τομείς:

Τομέας Βασικών Επιστημονικών πεδίων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Διευθύντρια
Μπαρμπούνη Αναστασία, Καθηγήτρια

Aναπληρωτής Δ/ντής
Λάγγας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Περιβαλλοντικής Υγείας

Διευθύντρια
Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια

Aναπληρώτρια Δ/ντρια
Βασσάλου Ευδοκία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Τομέας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Διευθύντρια
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Νοταρά Βενετία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια