ΠΜΣ “Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας”

Το προτεινόμενο ΠΜΣ «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας έρχεται να καλύψει ένα εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο αιχμής και καινοτομίας. Το εξειδικευμένο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο της Επιδημιολογίας και των εφαρμογών της στην Προαγωγή Υγείας συνδυάζει δύο θεματικούς άξονες, αυτόν της επιδημιολογίας, ο οποίος παρέχει το ισχυρό επιστημονικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο στην μελέτη και ερμηνεία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και εφαρμογών του δεύτερου θεματικού άξονα, που είναι η προαγωγή υγείας. 

 

Ο συνδυασμός των 2 επιμέρους θεματικών αξόνων της επιστημονικής και ερευνητικής περιοχής επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση και περαιτέρω μελέτη των προσδιοριστών της υγείας αλλά στην αξιοποίηση της αιτιολογικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και μεθοδολογικά άρτιων παρεμβάσεων και προγραμμάτων προστασίας, πρόληψης και προαγωγής υγείας σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και κοινότητας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

  • στην εκτίμηση της κατάστασης υγείας της κοινότητας
  • στον τεκμηριωμένο καθορισμό των προτεραιοτήτων παρέμβασης και δράσης
  • στην κατανόηση και τεκμηριωμένη αξιοποίηση της συνεχώς ανανεούμενης επιστημονικής ενημέρωσης, καθώς περισσότερα από τα μισά άρθρα που δημοσιεύονται στα μεγάλα έγκριτα διεθνή περιοδικά είναι κατά βάση επιδημιολογικά
  • στον ορθολογικό και μεθοδολογικά άρτιο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ολοκληρωμένων προγραμμάτων  πρόληψης και προαγωγής της υγείας

 

enter website