Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η Συνέλευση του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΔΚΥ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρακτικό: 13/05/09/2022), αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος:

 

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ορίζεται η Λέκτορας Εφαρμογών Γεωργία Μαρία Μαρκοπούλου

 

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Επιτροπή Ενστάσεων

Αναπληρωματικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων

 

Β. Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητριών/φοιτητών με ΕΣΠΑ

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι η/ο εκάστοτε υπεύθυνη/ος καθηγήτρια/ής, όπως έχει οριστεί από τη Συνέλευση και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητριών/ών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητριών/ών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα τα προσωρινά αποτελέσματα, δίνοντας προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης, προκειμένου να λάβουν γνώση όλες/οι οι ενδιαφερόμενες/οι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τέσσερις (4) μήνες και αποτελεί μάθημα  υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών για την κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας και τρεις (3) μήνες και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών για την κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας.

Οι φοιτήτριες/ές που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο 7ο εξάμηνο. Στη συνέχεια, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και επιλέγονται από την Επιτροπή, όσες/οι έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας και τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

 
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική άσκηση επικοινωνείτε με τον κα. Μαρκοπούλου Γεωργία Μαρία mmarkop@uniwa.gr
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έναρξη

  • Αίτηση πρακτικής άσκησης
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από τη/τον φοιτήτρια/ή σε δύο αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης και παρουσιολόγιο τα οποία συμπληρώνονται από την/τον ασκούμενη/ο και κατατίθενται στον επιβλέποντα καθηγητή το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει η/ο φοιτήτρια/ής και τι ακριβώς υποβάλλει σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία.

 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Έναρξη

  • Αίτηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ για ένταξη στο μητρώο φορέων του τμήματος (ισχύει μόνο για νέους φορείς που δεν είναι στο μητρώο φορέων του Τμήματος)
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής, σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από το φοιτητή, σε ένα αντίτυπο)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης και παρουσιολόγιο τα οποία συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και κατατίθεται  έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.