Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητριών/φοιτητών με ΕΣΠΑ

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι η/ο εκάστοτε υπεύθυνη/ος καθηγήτρια/ής, όπως έχει οριστεί από τη Συνέλευση και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητριών/ών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητριών/ών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα τα προσωρινά αποτελέσματα, δίνοντας προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης, προκειμένου να λάβουν γνώση όλες/οι οι ενδιαφερόμενες/οι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις (3) μήνες και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτήτριες/ές που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο 7ο εξάμηνο. Στη συνέχεια, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και επιλέγονται από την Επιτροπή, όσες/οι έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας και τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.