Διδακτορικές Σπουδές

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες :