ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας”

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Προαγωγής Υγείας παρέχοντας τους συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες κριτικής αξιολόγησης ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αδιαμφησβήτητα προκαλούν ποικίλες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δεξιότητες θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος  στις επόμενες δεκαετίες.

 

Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

  1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου στον τομέα της Οικοθεραπείας και της Προαγωγής Υγείας.
  2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  3. Ανάδειξη των εφαρμογών της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας στους τομείς της Οικοθεραπείας και της Προαγωγής Υγείας.
  4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Οικοθεραπεία και την Προαγωγή της Υγείας. Διαβάστε περισσότερα

 

Το επιστημονικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) καλύπτει τα γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας εισάγοντας την έννοια της επικοινωνίας με στόχο την εκπαίδευση για θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Μέσω του οικολογικού μοντέλου ως  ένα πλαίσιο προγραμματισμού επικοινωνίας για την δημόσια υγεία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με τα εργαλεία αξιολόγησης του αλφαβητισμού για την υγεία στην έρευνα και στην πρακτική με απώτερο σκοπό την δημιουργία και εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών για την προάσπιση του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο στοιχείο για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. 

 

 

enter website