Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας  της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Μέλος του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής.

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, με Διευθύντρια την Καθηγήτρια, κα Αρετή Λάγιου, υπηρετεί το επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας, της Πρόληψης των Χρόνιων και Λοιμωδών Νοσημάτων, του Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, καθώς και υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

 

Στόχος του είναι η ανάπτυξη νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εφαρμογών στον τομέα της Δημόσιας και της Κοινοτικής υγείας. Ασχολείται δυναμικά με την εκπαίδευση, επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση άλλων επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.

 

Μέσα από τις ιστοσελίδες του, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου και των Ειδικών Ακαδημαϊκών Μονάδων του.

 

Νομοθεσία:

Το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αττικής υπηρετεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

 • Επιδημιολογία και πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων.
 • Προστασία, πρόληψη και προαγωγή υγείας.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
 • Ανάπτυξη Νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εφαρμογών στον τομέα της Δημόσιας και Κοινοτικής υγείας.

  

Επιστημονικά Πεδία του Εργαστηρίου:

 

 • Κάλυψη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και εκπαιδευτική υποστήριξη άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της δραστηριότητας του, δηλαδή στην Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας, στη Δημόσια και Κοινοτική Υγεία, στην Πρόληψη και στην Προαγωγή Υγείας.
 • Παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις σύγχρονες κοινωνικές οικονομικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
 • Υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς, συναφείς με τα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σχετικών με τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο και οι Μονάδες του, όταν και όποτε ζητείται ή κρίνεται αναγκαία η συγκεκριμένη συνδρομή.
 • Επιστημονική συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σε κρατικούς φορείς υγείας και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας, σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
 • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια των εξειδικευμένων ερευνητικών όσο και συμπληρωματικών δεξιοτήτων.
 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση άλλων επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 • Υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού σε θέματα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, κ.λπ.).
 • Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

 Νομοθεσία:

Κύρια αποστολή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας είναι η κάλυψη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, ενώ υποστηρίζει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας | Μεταπτυχιακές Σπουδές (uniwa.gr)

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας | Διδακτορικές Σπουδές (uniwa.gr)

 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας συμμετέχει στη διδασκαλία και έχει την επιστημονική ευθύνη ενοτήτων Επιδημιολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας άλλων Ιδρυμάτων όπως:

 • ΠΜΣ του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις Bιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία». Επιστημονική Ευθύνη Ενότητας Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
 • ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Μονάδες Εντατικής Θεραπείας”, Συμμετοχή στην Ενότητα Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας, Βιοστατιστική

 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας επιθυμεί συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς, συναφείς με τα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

  

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης – ΚΕΔΙΒΙΜ 

Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών


Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για COVID-19, 2020


Διαχείριση Επικοινωνίας για θέματα Περιβάλλοντος και Προαγωγής Υγείας, 2020 Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ 436 ωρών/21,8 ECVET, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Από την Οικογένεια στην Κοινότητα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ερευνητικού εργαστηρίου, ένα πλήθος ερευνητικών έργων και προγραμμάτων σχετικά με την προαγωγή υγείας και την αξιολόγηση της υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου συμμετέχει επίσης σε Ευρωπαϊκές και σε Εθνικές δράσεις, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Με την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας κας Αρετής Λάγιου το Εργαστήριο: 

 Συμμετέχει στο έργο beHEALTHIER

Το έργο beHEALTHIER “Δημιουργία Πολιτικών Υγείας από Δεδομένα Συλλογικής Γνώσης” εντάσσεται στην Παρέμβαση ΙΙ της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ κύκλος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ). Το έργο αποτελεί κοινοπραξία πέντε συνεργαζόμενων φορέων με προηγούμενη εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και συνδυάζει πολύ-επιστημονικές ικανότητες στους τομείς ΤΠΕ και υγείας. Ο στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μία ασφαλή, ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους εμπλεκομένους του εκάστοτε υγειονομικού οικοσυστήματος, καθώς και τους υπεύθυνους δημιουργίας και αξιολόγησης πολιτικών υγείας, η οποία θα συνδυάζει και θα εφαρμόζει τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων.

 

 Συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Δράση  “EU HEALTHY GATEWAYS”

Aφορά στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών κινδύνων δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου, συμπεριλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων και χερσαίων διαβάσεων, με χρηματοδότηση από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος της Ενιαίας Δράσης είναι η υποστήριξη της συνεργασίας και του συντονισμού των Κρατών Μελών με στόχο τη βελτίωση των δομών στις πύλες εισόδου (λιμένες, αεροδρόμια, χερσαίες διαβάσεις), την πρόληψη και την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας που επηρεάζουν ή προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών συμβάλλοντας έτσι στην υψηλού βαθμού προστασία της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α., ως συνεργαζόμενος φορέας της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης “EU HEALTHY GATEWAYS” συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την κατάρτιση των εξής οδηγιών:

 Οδηγίες για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε κρούσματα από νέο στέλεχος Κορωνοϊού (2019-nCoV) στις πύλες εισόδου στα Κράτη Μέλη στης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

→ Οδηγίες για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε κρούσματα από νέο στέλεχος Κορωνοϊού (2019-nCoV).

Οδηγίες για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε κρούσματα από νέο στέλεχος Κορωνοϊού (2019-nCoV).

 

Οι οδηγίες δημοσιεύτηκαν και βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Η κατάρτιση των οδηγιών ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση “EU HEALTHY GATEWAYS” από τη Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων (DG SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων πνευμονίας από νέο στέλεχος Κορωνοϊού (2019-nCoV) στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην Κίνα. Η ομάδα εργασίας της Δράσης “EU HEALTHY GATEWAYS” συνεχίζει να εργάζεται στη συγκέντρωση νέων στοιχείων σχετικά με την επιδημία και θα εκδώσει επικαιροποιημένες οδηγίες εάν κριθεί απαραίτητο.

  

Με την επιστημονική ευθύνης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ευανθίας Σακελλάρη, το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα Erasmus + 


STRENCO – Strengthening multi-professional competencies in mental health in an international context, through co-production with academics, students, service users and professionals

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Trinity College Dublin (συντονιστής), Ιρλανδία
 • University of Slaford, Η.Β.
 • Tampere University of Applied Sciences, Φινλανδία
 • Vives University College, Βέλγιο
 • Jyväskylä University of Applied Sciences, Φινλανδία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων της διακλαδικής ομάδας στην ψυχική υγεία μέσω της συνεργατική/συμμετοχική προσέγγιση για την συμπαραγωγή υπηρεσιών προαγωγής ψυχικής υγείας. Συμμετέχουν με ισότιμους ρόλους ακαδημαϊκοί, φοιτητές, χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες υγείας. Ο απώτερος σκοπός είναι η παροχή υλικού διδασκαλίας ανοικτής πρόσβασης με στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διεπιστημονικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

 

Είμαστε στο δεύτερο χρόνο του έργου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία και ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου στην ιστοσελίδα strenco.eu, αλλά και στην σελίδα στο facebook (Strenco).


EDUVAC – Educating Vaccination Competence

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Συντονιστής)
 • Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία)
 • Trnava University (Σλοβακία)
 • University of Vic – Central University of Catalonia (Ισπανία)
 • University of Modena and Reggio Emilia (Ιταλία)

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εμβολιασμούς σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση νέων τεχνολογιών για ένα διαδικτυακό μάθημα (3 ECTS) και ένα δια ζώσης εντατικό πρόγραμμα (2 ECTS).  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του έργου και ενημερωθείτε για τα αποτελέσματά του στην ιστοσελίδα eduvac.eu, αλλά και στην σελίδα στο facebook (Eduvac 2021).


EDDIS – A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από:

 • Φινλανδία – Τurku. Συντονιστής: Turku University of Applied Sciences
 • Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας
 • Πορτογαλία – Lisbon
 • Λιθουανία – Klaipeda

 

Στόχος του έργου είναι η εκτίμηση των αναγκών των έφηβων στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής αγωγής. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία υλικού με την χρήση των νέων τεχνολογιών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων. Το υλικό αυτό θα είναι ελεύθερο πρόσβασης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εμπλοκή των ίδιων των έφηβων σε όλα τα στάδια του έργου (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση) αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του.


ARTHEWE – Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Turku University of Applied Sciences (συντονιστής), Φινλανδία
 • The Royal College of Music in Stockholm, Σουηδία
 • MSH Medical School Hamburg, Γερμανία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Trinity College Dublin, Ιρλανδία

 

Το έργο ARTHEWE αναπτύσσει και επικαιροποιεί την πολυμορφική παιδαγωγική, τις μεθόδους και τα εργαλεία σε έξι διεθνή πιλοτικά μαθήματα/θεματικές ενότητες. Οι εταίροι του έργου αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης και προσεγγίσεις στις τέχνες και την υγεία. Αυτές οι διαφορές αξιοποιούνται πιλοτικά σε μαθήματα/θεματικές ενότητες για να βρεθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι για τη μεθοδολογία στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της τέχνης και υγείας, τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και την καθοδήγηση φοιτητών διαφόρων τομέων.


SHEHAP – Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν τριτοβάθμια ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από:

 • Φινλανδία – Τ Συντονιστής: Turku University of Applied Sciences
 • Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας
 • Πορτογαλία – Lisbon
 • Λιθουανία – Klaipeda

 

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών που εργάζονται στα σχολεία, των γονέων και των νέων μεταξύ 13–16 ετών να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν τη σεξουαλική παρενόχληση. Τα αποτελέσματα του έργου αντικατοπτρίζουν έντονα την εμπλοκή των ίδιων των νέων σε όλα τα στάδια του έργου, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή του.


Well@School – Developing multi-professional Higher Education for promoting mental health and well-being at schools

Στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Σύμπραξης

 

Συμμετέχουν:

 • Turku University of Applied Sciences (συντονιστής), Φινλανδία
 • Vilnius University, Λιθουανία
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • University of Novo Mesto, Σλοβενία
 • Medical University-Plovdiv, Βουλγαρία

 

Στόχος του έργου είναι ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει υλικό για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα δημοτικά σχολεία, χρησιμοποιώντας ψηφιακές μεθόδους. Το έργο θα προάγει βασικές ικανότητες που σχετίζονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στην επικοινωνία, τη συν-δημιουργία, τη διδασκαλία και εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται σε σχολεία (εκπαιδευτικοί, επισκέπτες υγείας, κ.ά.).

  

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα 

Αvlcohol-related cancers and genetic susceptibility in Europe (ARCAGE)

Cancers of the upper aerodigestive tract (UADT) include those of the oral cavity, pharynx (other than nasopharynx), larynx, and esophagus. Tobacco smoking and consumption of alcoholic beverages are established causes of UADT cancers, whereas reduced intake of vegetables and fruits are likely causes. The role of genetic predisposition and possible interactions of genetic with exogenous factors, however, have not been adequately studied. Moreover, the role of pattern of smoking and drinking, as well as the exact nature of the implicated dietary variables, has not been clarified. To address these issues, the International Agency for Research on Cancer initiated in 2002 the alcohol-related cancers and genetic susceptibility (ARCAGE) in Europe project, with the participation of 15 centers in 11 European countries. Information and biological data from a total of 2304 cases and 2227 controls have been collected and will be used in a series of analyses. A total of 166 single nucleotide polymorphisms of 76 genes are being studied for genetic associations with UADT cancers. We report here the methodology of the ARCAGE project, main demographic and lifestyle characteristics of the cases and controls, as well as the distribution of cases by histology and subsite. About 80% of cases were males and fewer than 20% of all cases occurred before the age of 50 years. Overall, the most common subsite was larynx, followed by oral cavity, oropharynx, esophagus and hypopharynx. Close to 90% of UADT cancers were squamous cell carcinomas. A clear preponderance of smokers and alcohol drinkers among UADT cases compared with controls was observed.

The full study design and presentation of the ARCAGE Project has been described in International Journal of Cancer: Abrahao R et al, Int J Cancer. 2018 Jul 1;143(1):32-44. doi: 10.1002/ijc.31294. Epub 2018 Feb 23. PMID:29405297.

 

 Stomach Cancer Pooling Project in Europe (STOP)

The Stomach cancer Pooling (StoP) Project is a consortium of epidemiological studies of gastric cancer. The project started in July 2012, based on a core group of 10 studies. Several investigators joined the project during the last few years, and the consortium now counts over 30 studies from different world areas. The main aim of the StoP Project is to examine the role of several lifestyle and genetic determinants in the aetiology of gastric cancer, through pooled analyses of individual-level data, after central collection and validation of the original datasets. V. 3.0 of the StoP Project harmonized database has been released in year 2019, including 33 studies and a total of 12,753 cases and 30,682 controls.

The full study design and presentation of the StoP Project have been described in the European Journal of Cancer Prevention: Pelucchi et al. Eur J Cancer Prev 2015 Jan;24(1):16-23. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000017. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566154

  

Μεταδιδακτορική Έρευνα 

Μετάφραση και διαπολιτισμική προσαρμογή ερωτηματολογίου ανίχνευσης αναγκών ολοκληρωμένης υποστηρικτικής φροντίδας ατόμων με χρόνιες παθήσεις (SPICTTM), σε συνεργασία με την αρμόδια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου University of Edinburgh. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Μαρία Μπούρη Παιδίατρος, ΜD, MA Med Hum, Dip Pall Med, PhD, Μέλος Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας. Πορεία έργου: σε εξέλιξη η πιλοτική μελέτη του μεταφρασμένου στα Ελληνικά ερωτηματολογίου.

Στα πλαίσιο  του εργαστηρίου λειτουργούν Ειδικές Ακαδημαϊκές Μονάδες και Ειδικές Ομάδες Έρευνας, οι οποίες αποτελούν τις Επιστημονικές Ομάδες Έρευνας του Εργαστηρίου: 

 

Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας

Η Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής και Επικοινωνίας, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Σκαναβή. Η Ακαδημαϊκή Μονάδα δραστηριοποιείται στην έρευνα, προώθηση και υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.

Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Μελέτης Καπνισματικής Συμπεριφοράς

Η Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Μελέτης Καπνισματικής Συμπεριφοράς, με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Μπαρμπούνη Αναστασία. Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ειδικής Ακαδημαϊκής Μονάδας, πραγματοποιείται συστηματική μελέτη της καπνιστικής συνήθειας του πληθυσμού, της χρήσης των προϊόντων καπνού, της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς και των νέων προϊόντων θερμαινόμενου καπνού.

Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Κοινωνικής Φαρμακολογίας – Φαρμακοεπιδημιολογίας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Στην Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Κοινωνικής Φαρμακολογίας – Φαρμοακοεπιδημιολογίας συμμετέχουν οι Επισκέπτες Καθηγητές του Τμήματος κ. Θ. Ζαούτης και Δ. Κούβελας, οι οποίοι έχουν μακρά και εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας.

Φεβρουάριος 2021

26/02/2021

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας  (Διευθύντρια  Καθ .κ. Λάγιου) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει το Δεύτερο Webinar με τίτλο: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ”

Το Webinar απευθύνεται στους Απόφοιτους του Τμήματος. Θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η εγγραφή

 

Ιανουάριος 2021

 

29/01/2021

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας  (Διευθύντρια  Καθ .κ. Λάγιου) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει το Πρώτο Webinar με τίτλο: “ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”

Το Webinar απευθύνεται στους Απόφοιτους του Τμήματος. Θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η εγγραφή

 

15/01/2021

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας  (Διευθύντρια  Καθ .κ. Λάγιου) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συμμετέχει στη διοργάνωση της παρακάτω επίκαιρης επιστημονικήςεκδήλωσης και σας προσκαλεί να την παρακολουθήσετε :https://bit.ly/39jwij0?fbclid=IwAR2st2xeRNF2BYxGRblPyxoXNFTd3izJCeKu0RuNa6OFmiBjzdvc-EWbNAs 

Μάιος 2020

 

 

 

 

Απρίλιος 2020

 • Nέα συνεργασία της Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.Α.ΝΑ) με το Τμήμα Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής HD020420

 

Μάρτιος 2020

 • ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
  Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 – Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας

 

 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας καθώς και οι Ειδικές Ακαδημαϊκές Μονάδες στεγάζονται στο κτίριο της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196 στους Αμπελόκηπους (πρώην κτήριο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας).

 

Το Εργαστήριο είναι προσβάσιμο μέσω του μετρό, στάση Αμπελόκηποι καθώς και μέσω λεωφορειακών γραμμών και τρόλεϊ του ΟΑΣΑ:

Στάση Υγειονομικό: γραμμές 653,  14, 18, 19

Στάση Πλατεία Αμπελοκήπων: 550, Α5, Χ95, Χ14, 3, 10,

 

Επικοινωνία:

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστημιούπολη 3

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115-21

2105385607, 2105385608

pch@uniwa.gr

 

Σχολή Δημόσιας Υγείας