Ανακοινώσεις

Οι φοιτητές  της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο, καλούνται σε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 18:00.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος της συνάντησης.

Η επιστημονική υπεύθυνη πρακτικής άσκησης

Γ. Μαρκοπούλου

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JhMTUwNTUtMTgyMy00NzhiLThjMWYtYjRjYTA3MDhmYmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22e790f02c-e640-44ea-8f6a-f990cdb99f8a%22%7d

Όσοι φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ), επιθυμούν να εξεταστούν (στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2022 – 2023), με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης, και που διαθέτουν βεβαίωση από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, Ιδιώτη Ιατρό, κ.α.) περί μαθησιακής δυσκολίας ή περί άλλου προβλήματος υγείας(εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, αν δεν έχει κατατεθεί να κατατεθεί το συντομότερο), να το δηλώσουν άμεσα, στο email xrprapas@uniwa.gr, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του κυρίου Κώστα Κοτροκόη, καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή 20/01/2023 στην αίθουσα 2 της Πανεπιστημιούπολης 3 (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196) και ώρα 8:00-10:00 π.μ. (πρωινή) για να συμμετέχουν στο διαγώνισμα του εργαστηριακού αυτού μαθήματος των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ζ’ εξαμήνου.
Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου
Δρ. Κώστας Κοτροκόης

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: pch@uniwa.gr, αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας σε μαθήματα (μέχρι 3 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια σπουδών) κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, από 16/01/2023 έως και 20/01/2023.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ