Για την Πρακτική Άσκηση

Εισαγωγή

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, διότι εμπλουτίζει τις θεωρητικές γνώσεις των φοιτητριών/τών με πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και επιτρέπει την εξοικείωσή τους με ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), που αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης (ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα), αλλά και σε φορείς εκτός Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+.

 

 

Χρήσιμοι Όροι

Πρακτική Άσκηση. Είναι υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου του 8ου εξαμήνου σπουδών για την κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας και υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν για την κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας. Δεν υπάρχουν για το μάθημα αυτό επαναληπτικές εξετάσεις. Αν η/ο φοιτήτρια/-ής αξιολογηθεί με μη προβιβάσιμο βαθμό θα πρέπει να επιλέξει στο επόμενο εξάμηνο δύο μαθήματα επιλογής.

Επιστημονικός/-ή Υπεύθυνος/-η Πρακτικής Άσκησης. Ο/Η Επιστημονικός/-ή Υπεύθυνος/-η είναι μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι υπεύθυνος/-η κυρίως:

  1. για τη διατήρηση και ενημέρωση της λίστας με τους προτεινόμενους φορείς,
  2. για την επικοινωνία με τους φορείς κατά τη διάρκεια των αιτήσεων και
  3. τον συντονισμό του τρόπου βαθμολόγησης του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης.

Επιτροπή Αξιολόγησης. Στελεχώνεται από μόνιμα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος με αυτόνομο ή όχι εκπαιδευτικό έργο που αξιολογούν την επάρκεια των φοιτητριών/-τών που θέλουν να πάρουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτριες/ες Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ. Οι Επόπτριες/-τες είναι μέλη ΔΕΠ που έχουν αυτόνομο διδακτικό έργο. Επιβλέπουν μία/έναν ή περισσότερες/-τους φοιτήτριες/-τές και η εποπτεία τους αποτελεί μέρος του διδακτικού τους έργου.

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που μπορεί να απασχολήσει φοιτήτριες/-τές για Πρακτική Άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ΦΥΠΑ. Η καταλληλότητά τους ελέγχεται από τις/τους Συντονίστριες/-τές Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτρια/ης Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Την αρμοδιότητα της/του Επόπτριας/η ΦΥΠΑ μπορεί να αναλάβει κάθε Επιστήμονας απόφοιτος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/-τών του Φορέα Απασχόλησης ή νόμιμα αδειούχος.

 

Προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση

  • Να έχει περάσει το 50% των μαθημάτων (τουλάχιστον 20 από τα 40) που απαιτούνται για πτυχίο
  • Να έχει εγγραφεί στο 8ο εξάμηνο και κάθε επόμενο
  • Να έχει δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο Φοιτητολόγιο

B20_4_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΠΠΣ