papers on desk

Κανονισμός & Έγγραφα

1. Προϋποθέσεις εκπόνησης

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα στο 8ο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας (10 ECTS) και στο 7ο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (4 ECTS). Εκπονείται υπό την επίβλεψη καθηγητή του ιδίου ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που διδάσκει αντικείμενο/α του Προγράμματος Σπουδών και επικεντρώνεται σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. Στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες που έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΑΔΑ, ΦΕΚ 4621/ Τ B’/ 21.10.2020.

 

2. Ανάθεση και Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών 

Η εκπόνηση της ΔΕ γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση της διπλωματικής. Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της ΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης ΔΕ.

 

3. Συγγραφή διπλωματικής Εργασίας 

Η ΔΕ αποτελεί τη γραπτή παρουσίαση της υλοποίησης μίας μελέτης και πιο συγκεκριμένα, της θεωρητικής πλαισίωσης ή και του εμπειρικού μέρους της, ή της κριτικής ανασκόπησης και ανάλυσης της σχετικής βιβλιογραφίας. Το κείμενο πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής εργασίας: δομή, πληρότητα, γλωσσική σαφήνεια, ακρίβεια, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Το κείμενο της ΔΕ απαρτίζεται τυπικά από το εξώφυλλο, εσώφυλλο, σελίδα με τα ονόματα της ΕΕ και τις υπογραφές τους, τη σχετική υπογεγραμμένη δήλωση συγγραφέα, ευχαριστίες (προαιρετικά), περίληψη (ελληνικά και αγγλικά), αρκτικόλεξο, πρόλογο (προαιρετικά), πίνακα περιεχομένων και πινάκων/ σχημάτων/ διαγραμμάτων, εισαγωγή, θεωρητικό μέρος/βιβλιογραφική ανασκόπηση (σε υποενότητες), εμπειρικό μέρος (σε υποενότητες: υλικό και μέθοδος, ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα, συζήτηση και συμπεράσματα), βιβλιογραφία και παραρτήματα. Εάν η εργασία είναι βιβλιογραφική και δεν περιλαμβάνει εμπειρικό μέρος, το σώμα του κειμένου μετά την εισαγωγή δομείται με βάση κριτήρια που εξυπηρετούν την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται. Οι ανασκοπήσεις αποτελούν ουσιώδη εργαλεία σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των πρωτογενών μελετών ενώ, επίσης, συμβάλλουν στην αποκάλυψη πεδίων όπου η έρευνα ενδέχεται να είναι ελλιπής. Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών αφορά έγκριτα επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, εθνικούς, ευρωπαϊκούς, παγκόσμιους οργανισμούς. Οι αναφορές πρέπει να ακολουθούν κάποιο πρότυπο, όπως το σύστημα Harvard ή Vancouver ή APA και καταχωρούνται σε δύο λίστες, μία για τις ελληνικές πηγές και μία για τις ξενόγλωσσες. Στα παραρτήματα της διπλωματικής εργασίας συμπεριλαμβάνονται συνοδευτικό υλικό και πηγές που υποστηρίζουν το κείμενο, όπως ερωτηματολόγια, σχετική νομολογία, φωτογραφίες κ.λπ.

 

4. Διαδικασία εξέτασης 

Προβλέπεται για όλες τις ΔΕ η χρήση του ειδικού λογισμικού ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από βάση δεδομένων του. Ο έλεγχος μέσω του ειδικού λογισμικού πρέπει να έχει προηγηθεί της εξέτασης της εργασίας. Με τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report) στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς, γίνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα. Σε περίπτωση που μέσω αυτής της διαδικασίας επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, εγκρίνεται από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα η παρουσίασή της ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης (ΕΕ). Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, κατά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας καταθέτει την Αίτηση εξέτασης (ιστοσελίδα Τμήματος), με τη σύμφωνη έγκριση του επιβλέποντος στη Γραμματεία και έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της ΔΕ, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης. Παράλληλα, κατατίθεται CD (εφόσον ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενο από τον/την επιβλέποντα/ουσα με την εργασία, όπου αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία της ΔΕ, του φοιτητή και του επιβλέποντος καθηγητή. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται από την Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών και το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο χρόνος εξέτασης προσδιορίζεται μέσα στο πρώτο 20ήμερο από τη λήξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας αποστέλλεται στα μέλη της ΕΕ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την παρουσίασή της. Η προφορική υποστήριξη της ΔΕ περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση διάρκειας περίπου 15΄-20΄με χρήση εποπτικών μέσων και 20 λεπτά ερωτήσεων αποκλειστικά από τα μέλη της ΕΕ. Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.).