Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας και της Κοινοτικής Υγείας με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας μέσα σε ένα υγιεινό, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι απολύτως διακριτή με σαφή στόχευση και προσανατολισμό. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη δημόσια και κοινοτική υγεία και τη μελέτη προγραμμάτων σπουδών με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στην Ευρώπη και διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες που υπαγορεύονται από τη δυναμική της αγοράς εργασίας.

Το Τμήμα είναι ένα μοναδικό Τμήμα με 2 κατευθύνσεις, οι οποίες ακολουθούν την παρακολούθηση τριών κοινών εξαμήνων που αφορούν εκπαίδευση στα βασικά επιστημονικά πεδία της δημόσιας και κοινοτικής υγεία:

α) της Δημόσιας Υγείας που το προγράμματος σπουδών επικεντρώνεται στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής υγείας (environmental health)

β) της Κοινοτικής Υγείας που το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στο επιστημονικό πεδίο της πληθυσμιακής υγείας (population health) και της προαγωγής υγείας (health promotion)

 

Η φυσιογνωμία των αποφοίτων του Τμήματος

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας έχουν στόχο να προστατεύσουν τη Δημόσια Υγεία, να βελτιώσουν και να προάγουν την υγεία της Κοινότητας με απώτερο σκοπό να μειωθούν οι ανισότητες στην υγεία. Μέσω της ολιστικής προσέγγισης της υγείας, αναλύοντας και εφαρμόζοντας τεκμηριωμένα δεδομένα, οι απόφοιτοι, ανταποκρίνονται στα σύνθετα ζητήματα υγείας και στις τρέχουσες κάθε φορά προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Παρεμβαίνουν τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο στον πληθυσμό (άτομο, οικογένεια, κοινότητα) και με τη χάραξη βιώσιμων πολιτικών και στρατηγικών διαμορφώνουν κοινότητες και περιβάλλοντα πιο υγιή ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής όλων.   

 

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίας και Κοινοτικής Υγείας, εργάζονται στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας. Σταδιοδρομούν τόσο σε φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. Κέντρα Υγείας, Δήμοι, Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειών, κ.ά.), όσο και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα (π.χ. στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας και προαγωγής υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κ.α.) καθώς και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (π.χ. ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, ανάπτυξη της κοινότητας, κ.ά.) αλλά και σε οργανωμένα ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Π.Ο.Υ., κ.ά.). Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό εξελίσσοντας τις γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο τους.