Πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Πότε διενεργείται

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο (Η΄) του 4ου έτους. Μετά τη συμπλήρωση των 4 ετών σπουδών, οι φοιτήτριες/-τές μπορούν να την πραγματοποιούν σε κάθε επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

 

Ποιες/οι φοιτήτριες/ές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Όλες/οι οι φοιτήτριες/-τές που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να ασκηθούν σε εγχώριο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη μισθοδοσία τους και την ασφαλιστική κάλυψή τους.

Εναλλακτικά, όσες/οι φοιτήτριες/ές επιθυμούν να εκπαιδευτούν μόνο στο εξωτερικό, μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Η/Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κατευθύνει τις/τους φοιτήτριες/-τές  στην αναζήτηση φορέα. Λίστα με τους προτεινόμενους φορείς μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φοιτήτριες/-τές ενθαρρύνονται να βρουν μόνοι τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης, εντός και εκτός Αττικής.

Απαιτείται ο Φορέας να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ATLAS.

 

Επιλογή φορέα Πρακτικής Άσκησης από τις/τους φοιτήτριες/-τές

Οι Φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την/τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης. Η/Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος αναλαμβάνει να κοινοποιήσει στη Συνέλευση του Τμήματος τα ονόματα των φοιτητριών/-τών, που θα εκπαιδευτούν εκτός ΕΣΠΑ.

 

Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

  • Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.
  • Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.
 

Διαδικασία:

  • Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά από τη/τον φοιτήτρια/-τή σε τρία (3) αντίγραφα.
  • Στη συνέχεια, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Φορέα σε τρία (3) αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο του Τμήματος και σφραγίζεται από τη Γραμματεία.
 

Βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης

Η μοριοδότηση και η τελική συνολική βαθμολογία της/του φοιτήτριας/ή προκύπτουν από τα οριζόμενα από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και εξειδικεύεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Είναι παρόμοιο με αυτό του ΕΣΠΑ. Προηγείται η συμπλήρωσή του και ακολουθούν οι υπογραφές.