Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

{Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Πρ 19 /22-12-2021 }

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

 1. Γενικά

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε στην υπʹ αριθμ. Πρ19/22-12-21 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποστολή του Τμήματος ΔΚΥ της ΣΔΥ είναι να υπηρετεί το επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ως της επιστήμης και της τέχνης για την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η επίτευξη της κύριας αποστολής του Τμήματος ΔΚΥ οργανώνεται και επιτελείται μεθοδικά και συστηματικά, ώστε αυτό να αποτελεί πλέον ένα διακεκριμένο φορέα προσφοράς υψηλού επιπέδου προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο. Ειδικότερα, η αποστολή του Τμήματος οργανώνεται και επιτελείται με την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επιστήμη της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, μέσω σύγχρονης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στοχευμένης εργαστηριακής και κλινικής πρακτικής και διεξαγωγής κλασσικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλα τα πεδία (κλασσικά και καινοτόμα) της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Επιπλέον, επιτελείται σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας δια βίου εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων πληθυσμιακής υγείας, στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι το Τμήμα ΔΚΥ τόσο στην εκπαίδευση (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο), όσο και στην έρευνα, ενστερνίζεται και υιοθετεί τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την πολιτική υγείας, οι οποίοι θεματικά αφορούν στα εξής:

 • Προαγωγή της καλής υγείας/ευεξίας – πρόληψη ασθενειών και προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων που άπτονται της διατροφής, της σωματικής άσκησης, της ψυχικής υγείας, της κατανάλωσης οινοπνευματωδών, καπνού και ναρκωτικών ουσιών, των περιβαλλοντικών κινδύνων και των τραυματισμών, καθώς και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι συγκεκριμένες ανάγκες υγείας των ηλικιωμένων χρήζουν κατάλληλα προσαρμοσμένης υποστήριξης με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία.
 • Προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας-βελτίωση της παρακολούθησης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των επιδημιών, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης σε νέες προκλήσεις που αφορούν την παγκόσμια υγεία και τη διασφάλιση των δεκαεπτά (17) στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως η κλιματική αλλαγή και η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση.

 • Προώθηση δυναμικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων υγείας-αξιολόγηση της φροντίδας υγείας ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και στην επικινδυνότητα της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

 • Ηλεκτρονική υγεία (eHealth) ως τρέχον ζήτημα αλλά και μελλοντική πρόκληση. Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών βελτιώνουν την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας σε όλες τις φάσεις του κύκλου εξέλιξής τους, από την πρόληψη μέσω της διάγνωσης έως τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. Αυτό μπορεί να αφορά εξατομικευμένες ειδικές δράσεις ή διεπιστημονικές, διακρατικές δράσεις και συνεργασίες.

 • Συλλογή και επεξεργασία έγκυρων ερευνητικών και επιδημιολογικών στοιχείων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, βάσει των αρχών της δεοντολογίας της έρευνας και της βιοηθικής, και παραγωγή αξιόπιστων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη στοιχειοθέτηση και λήψη στοχευμένων αποφάσεων στο πεδίο της πληθυσμιακής υγείας, της προαγωγής υγείας και της περιβαλλοντικής υγείας.

Όραμα του Τμήματος ΔΚΥ αποτελεί η εδραίωση μιας αξιόλογης θέσης και συνεχώς εξελισσόμενης θέσης, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στοχεύοντας καταρχήν στην αριστεία, σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό́ επίπεδο, καθώς και στην εξωστρέφεια.

Η Πολιτική Ποιότητας στοχεύει στην επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων του Τμήματος και εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για την παροχή εκπαίδευσης και την παραγωγή γνώσης υψηλής ποιότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ισοπολιτείας και του ακαδημαϊκού ήθους σε κάθε δραστηριότητα του Τμήματος.

 1. Αρχές Ποιότητας

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας έχει βασίσει την εκπαιδευτική του φυσιογνωμία στις εξής αρχές ποιότητας:

 • Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.

 • Διεπιστημονική δομή και οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος να εξυπηρετεί το διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου διασφαλίζοντας επαρκή και σαφώς ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Παροχή μέσω του Π.Π.Σ. γνώσεων και δεξιοτήτων στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.

 • Παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας και αναγνώρισης, το οποίο εμπλουτίζει τους στόχους και το περιεχόμενο του διδακτικού έργου που προσφέρει το Τμήμα.

 • Ενίσχυση της διεθνοποιημένης και διεθνούς διάστασης του έργου και της εξωστρέφειας του Τμήματος.

 • Διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω ενσωμάτωσης νέας επιστημονικής γνώσης, υιοθέτησης νέων μεθόδων διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης με την αγορά εργασίας, αποφοίτους και φοιτητικό σώμα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πλέον σύγχρονες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.

 • Ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και η ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του Τμήματος, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και μέσω της υιοθέτησης και προώθησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής

 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος. Διεκδίκηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

 • Προαγωγή της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της ενίσχυσης συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές σε επίπεδο για την συμμετοχή σε επίκαιρα θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής δράσης.

 • Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών χορηγίες/δωρεές)

 • Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση αλλά και στην προβολή και ενημέρωση.

 • Αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των γενικότερων ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων.

 • Ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ. προγράμματα ERASMUS)

 • Συνεχής αναβάθμιση υποδομών και παρεχόμενων διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

 • Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας των δράσεων του Τμήματος, διαμέσου των θεσμικών του οργάνων και σε εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

 

 1. Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα εφαρμόζει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Η εφαρμογή του ΕΣΔΠ και η επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος αποτελούν αρμοδιότητα της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Συγκεκριμένα, η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.  Η ΟΜ.Ε.Α. είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για

 • τη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος,

 • τη συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών (επικαιρότητα, πληρότητα, ορθότητα),

 • την παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων,

 • την παρακολούθηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της πολιτικής ποιότητας,

 • τη διαμόρφωση προτάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος, σε συνάρτηση με τους στόχους της πολιτικής ποιότητας.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης του Τμήματος και είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για

 • την περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής ποιότητας και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και την αναθεώρησή τους, όταν απαιτείται,

 • την ανάληψης δράσεων και διορθωτικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της

πολιτικής ποιότητας και, γενικότερα, για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος,

 • τον εναρμονισμό με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας,

 • τη διασφάλισης των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας.

Παράλληλα, κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος έχει υποχρέωση να συμβάλλει στον κοινό σκοπό της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της επίτευξης των στόχων της

 1. Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του Τμήματος, προκειμένουτο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/τριες του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται σε περίπτωση αναθεωρήσεων του κειμένου της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ.

Για την εφαρμογή́ της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος έχουν θεσμοθετηθεί́ Δείκτες Παρακολούθησης της Ποιότητας των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστήμιου.