Πρακτική άσκηση- Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Πρακτική άσκηση- Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Οι φοιτητές  της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο, καλούνται σε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 18:00.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος της συνάντησης.

Η επιστημονική υπεύθυνη πρακτικής άσκησης

Γ. Μαρκοπούλου

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JhMTUwNTUtMTgyMy00NzhiLThjMWYtYjRjYTA3MDhmYmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22e790f02c-e640-44ea-8f6a-f990cdb99f8a%22%7d